Algemene voorwaarden

De leveringsvoorwaarden van Studio Luc

1. Definities

1.1
Opdrachtgever. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Studio Luc de opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2
Overeenkomst. De schriftelijke of digitale overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.3
Producten en/of diensten. Alle door Studio Luc gevaardigde producties en werkzaamheden daarvan ten behoeve van de overeenkomst.

2. Identiteit

2.1
Naam van ondernemer: Luc Bemelmans
Handelend onder de naam: Studio Luc
Vestigingsadres: Neerhem 75, 6301CE Valkenburg aan de Geul

Telefoonnummer: +31 (0)43 604 4169
E-mailadres: info@studioluc.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09.00u tot 17.00u

KvK-nummer: 14096601

3. Toepasselijkheid

3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst tussen opdrachtgever en Studio Luc, alsook de werkzaamheden die Studio Luc uitvoert ten behoeve van de overeenkomst.

3.2
Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

3.3
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Studio Luc uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Uitgangspunten

4.1
De opdrachtgever is zorgvuldig in het verstreken van informatie die gevraagd en ongevraagd nodig is om de opdracht goed en doelmatig uit te kunnen voeren.

4.2
De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief de betaling van facturen.

5. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

5.1
Alle aanbiedingen en offertes van Studio Luc, in welke vorm dan ook, zijn 30 dagen geldig, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst.

5.2
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijk of digitaal akkoord is gegeven op een aanbod of offerte van Studio Luc.

5.3
Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en eventuele bijlagen hierop zoals afbeeldingen, tekeningen en kleuren zijn slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen hiervan zijn niet voor rekening van Studio Luc.

5.4
Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in aanbiedingen, offerte en overeenkomsten ontheffen Studio Luc van eventuele verplichtingen tot schadevergoeding die daaruit voortvloeit. Ook na totstandkoming van de overeenkomst.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1
Leveringstermijnen en/of deadlines in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten worden door Studio Luc naar beste weten in acht genomen. Deze zijn echter niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6.2
Producten en/of diensten zijn aan te merken als geleverd zodra de opdrachtbeschrijving in de aanbieding, offerte of overeenkomst is uitgevoerd door Studio Luc. Vanaf het moment van levering zijn producten en/of diensten voor het risico van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

7. Duur en beëindiging

7.1
Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

7.2
Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend
verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment
schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

7.3
Alle producten en/of diensten die worden geleverd via derde partijen, zoals SSL certificaten en software, kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

7.4
Studio Luc heeft het recht om geleverde producten en/of diensten tijdelijk of in zijn geheel buiten gebruik te stellen indien:

– de opdrachtgever zijn verplichtingen volgens overeenkomst niet nakomt.
– de opdrachtgever in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
– de opdrachtgever in strijd handelt met (inter)nationale wet- en regelgeving.

8. Ontbinding

8.1
De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn, indien deze zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.

8.2
In geval van verzuim heeft Studio Luc het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Alle op dat moment geleverde producten en/of diensten kunnen per direct beëindigd of gevorderd worden.

9. Grafisch ontwerp

9.1
Alleen na het voldoen van alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn ontwerpen eigendom van de opdrachtgever.

9.2
Indien ontwerpen worden gebruikt of zichtbaar zijn gedupliceerd, zonder dat de verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen, kan Studio Luc een boete opleggen van een redelijke hoogte naar gelang het misbruik.

9.3
Geringe afwijkingen in geleverde ontwerpen en/of drukwerk zijn niet voor rekening van Studio Luc.

10. Webdesign

10.1
Na oplevering van de overeenkomst wordt opdrachtgever eigenaar van de website en is daarmee ook verantwoordelijk voor alle content die daarop gepubliceerd wordt. Ook de juridische gevolgen van het gebruik en werking van alle functionaliteiten ligt na de oplevering bij de opdrachtgever.

10.2
De verantwoordelijkheid en garantie van de werking van software van derde partijen ligt volledig bij de leveranciers van deze software.

10.3
Indien opdrachtgever toegang wil tot de website in de vorm van Cpanel, FTP, database of een WordPress CMS login is opdrachtgever ook verantwoordelijk voor de werking van alle bijbehorende functionaliteiten en alle gepubliceerde content binnen de website

10.4
Voor de realisatie van een website kan Studio Luc afhankelijk zijn van aangeleverde content van de opdrachtgever, zoals tekst en afbeeldingen. Indien opdrachtgever hier na herhaaldelijk verzoek binnen een kalenderjaar geen medewerking aan verleend dan wordt het totaalbedrag van de overeenkomst in zijn geheel gefactureerd.

11. Hosting en domeinnamen

11.1
Bij onredelijk gebruik of gebruik die in strijd is met (inter)nationale wetgeving kan Studio Luc de overeenkomst eenzijdig ontbinden en direct beëindigen. Studio Luc is niet verantwoordelijk voor schade die daaruit voortvloeit.

11.2
Servers en domeinnamen worden bij derde partijen ingekocht. Studio Luc is niet verantwoordelijk voor eventuele downtime of overige fouten waardoor een website, al dan niet tijdelijk, onbereikbaar is en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

11.3
Studio Luc is in geen geval verantwoordelijk voor software van derde partijen en de werking daarvan.

11.4
Hosting en/of domeinnamen kunnen alleen schriftelijk beëindigd worden, met inachtneming van de opzegtermijn.

12. Videoproducties

12.1
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het onvoorzien verplaatsen van reeds ingeplande opnamedagen, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor kosten van de opdrachtgever.

12.2
Na oplevering is opdrachtgever verantwoordelijk voor licenties op muziek en het gebruik van het beeldmateriaal tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

12.3
Geen enkele productie, al dan niet gedeeltelijk, mag door derde partijen worden gebruikt tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

12.4
Producties mogen alleen voor andere publicatie of doeleinden, anders dan in de originele overeenkomst is aangegeven, worden gebruikt indien daar door Studio Luc schriftelijk toestemming voor is gegeven.

13. Wijzigingen op de overeenkomst / Meerwerk

13.1
Indien Studio Luc op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden moet verrichten die buiten de omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever worden vergoed. Studio Luc zal de opdrachtgever hier eerst schriftelijk of mondeling over informeren.

13.2
Na goedkeuring na levering van producten en/of diensten kunnen deze niet meer kostenloos gewijzigd worden.

14. Eigendom en copyright

14.1
Na levering en na het voldoen van alle verplichtingingen uit de overeenkomst is opdrachtgever eigenaar van wachtwoorden en andere documenten die betrekking hebben op websites, hosting en domeinnamen. Deze gegevens worden nooit aan derde partijen verstrekt, tenzij daar door opdrachtgever nadrukkelijk toestemming voor is gevraagd.

14.2
Na levering en na het voldoen van alle verplichtingingen uit de overeenkomst is opdrachtgever volledig eigenaar van domeinnamen, websites en de inhoud daarvan.

14.3
Licenties op gebruik van rechtenvrije muziek en voice-over in video’s zijn enkel aangekocht en bruikbaar voor de doeleinden die in de overeenkomst staan beschreven. Studio Luc is niet verantwoordelijk voor eventueel gebruik van videoproducties buiten deze doeleinden. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor kosten van de opdrachtgever.

14.4
Alle aan Studio Luc verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat
wenst.

14.5
Alle door Studio Luc gerealiseerde overeenkomsten kunnen voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever.

14.6
Opdrachtgever kan niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Studio Luc geleverde producten en/of diensten voor andere doeleinden gebruiken dan in de originele overeenkomst is beschreven.

14.7
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele rechten of benodigd copyright van alle aangeleverde zaken (bijvoorbeeld illustraties, foto’s, teksten, muziek en ander beeldmateriaal)

15. Derden

15.1
Studio Luc is niet aansprakelijk voor de functionaliteit van software van derde partijen en de werking hiervan. De support en garantie ligt volledig bij de makers van de software. Studio Luc treedt slechts op als tussenpersoon tussen leverancier en opdrachtgever en doet dit zorgvuldig en naar goed weten.

16. Prijzen en betalingen

16.1
Alle prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Studio Luc zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

16.2
Prijswijzigingen worden uiterlijk 14 dagen voordat deze ingaan gecommuniceerd naar de opdrachtgever. Die houdt op zijn beurt het recht om een product/dienst omwille van de prijswijziging te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn.

16.3
Op alle facturen van Studio Luc geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

16.4
Alle abonnementen dienen voor het ingaan van de betreffende periode volledig betaald te zijn. Studio Luc behoudt het recht om de producten en/of diensten bij geen of onvolledige betaling, al dan niet tijdelijk, te beëindigen.

16.5
Voor projectmatig werk wordt 30% van de totaalsom voorafgaand gefactureerd als aanbetaling. Het restant wordt gefactureerd na oplevering van de overeenkomst.

16.6
Indien opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn in de overeenkomst betaalt kunnen er aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 22,50 exclusief BTW.

16.7
Indien opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft om een factuur te voldoen, dan kan de vordering hierop uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de opdrachtgever.

17. Aansprakelijkheid

17.1
Studio Luc en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gesteld producten en/of diensten, tenzij een dergelijke schade het rechtstreekse gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid.

17.2
Studio Luc kiest zijn leveranciers van domeinnamen, servers en software zeer zorgvuldig uit, maar is daarbij niet aansprakelijk voor de werking van deze producten en/of diensten. De support en garantie ligt uiteindelijk bij de leveranciers zelf.

17.3
De aansprakelijkheid van Studio Luc zal op iedere overeenkomst ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of het bedrag dat nog in rekening te brengen is.

18. Overmacht

18.1
In geval van overmacht kan een overeenkomst, al dan niet tijdelijk, eenzijdig worden ontbonden door Studio Luc, zonder rechterlijke tussenkomst of verplichting tot schadeloosstelling.

18.2
Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, die niet aan
Studio Luc kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zulke mate ernstig belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Studio Luc kan worden verwacht.

18.3
Studio Luc is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij leveranciers van domeinnamen, hosting en software waar Studio Luc geen invloed op kan uitoefenen.

19. Geschillen

19.1
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

19.2
Op iedere overeenkomst tussen Studio Luc en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.3
Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst of die uit een overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Studio Luc ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

20. Wijzigingen

20.1
Studio Luc kan op ieder gewenst moment deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op!

Scroll naar top